diagnoza APD

Sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga dobrego słuchu. Słuch umożliwia kontaktowanie się ze światem, zapewnia bezpieczeństwo w środowisku zewnętrznym, umożliwia kontakty z innymi ludźmi, pozwala opanować mowę i język. Sprawne słyszenie i rozumienie mowy wymaga zaangażowania naszej uwagi, dobrej pamięci, czy niezależnych od zmysłów procesów poznawczych. Dobry słuch i sprawne rozumienie mowy to jedne z ważniejszych umiejętności pozwalających na prawidłowy rozwój dzieci.

Tymczasem szacuje się, że w populacji dziecięcej zaburzenia przetwarzania słuchowego ma jedna trzecia dzieci z dysleksją rozwojową (Dawes i Bishop, 2011) i połowa dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (Sharma, Purdy i Kelly, 2009). Na powstanie zaburzeń procesów przetwarzania słuchowego mogą mieć wpływ problemy w okresie noworodkowym: wcześniactwo, niedotlenienie w czasie porodu, urazy okołoporodowe, stany zapalne mózgu i opon mózgowych, urazy czaszkowo-mózgowe, częste zapalenia ucha środkowego, częste sączkowanie uszu, zbyt późne aparatowanie niedosłuchu czyli obwodowego uszkodzenia słuchu, uwarunkowania genetyczne, uszkodzenia toksyczne i in.
Wczesne wykrycie – już w wieku przedszkolnym – zaburzeń przetwarzania słuchowego zwiększa szanse na skuteczną ich rehabilitację i zapobieżenie trudnościom w komunikacji i nauce w szkole. Dlatego tak ważna jest wielospecjalistyczna diagnoza (medyczna - audiologiczna, neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna), która jest podstawą rozpoczęcia działań terapeutycznych.

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych). Dzięki „Platformie diagnostycznej APD-Medical” możliwe jest wykonanie: testu reakcji słuchowej i wzrokowej, adaptacyjnego, jednosylabowego testu rozumienia mowy w szumie, testu sekwencji częstotliwości, adaptacyjnego testu rozdzielczości czasowej układu słuchowego, adaptacyjnego testu rozdzielczości częstotliwościowej oraz rozdzielnousznego testu liczbowego.

Autorami „Platformy diagnostyczno- terapeutycznej APD-Medical” są dr Andrzej Senderski - lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra oraz mgr Renata Borowiecka - pedagog terapeuta, terapeuta SI, CAPD, muzykoterapeuta,  twórcy treningu słuchowego NEUROFLOW. 

W codziennej praktyce dzieci mają różnorodne objawy zaburzeń słuchu, ale badania wykazały że z punktu patofizjologii i mechanizmów prowadzących do tych zaburzeń, co ma ogromne znaczenie dla zaplanowania skutecznej celowanej terapii, u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego możemy obserwować jeden lub kilka profili klinicznych APD. Każdy z nich ma inne objawy i przysparza innych trudności dziecku (A. Senderski, 2014, R. Borowiecka, 2015):

1) zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie,
2) zaburzenia fonologiczne i percepcji czasowych aspektów dźwięku,
3) zaburzenia wymiany informacji słuchowej pomiędzy półkulami przez ciało modzelowate (deficyt integracji).

Każdy z tych podtypów różni się objawami i sposobami terapii. Zaburzenia fonologiczne są klasyczną postacią ośrodkowych (centralnych) zaburzeń słuchu. Ich istotą są zaburzenia identyfikacji, różnicowania i zapamiętywania cech akustycznych dźwięków mowy w hałasie. Dzieci z tego podtypu mają problemy z różnicowaniem fonemów, co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu oraz często współwystępujące wady wymowy. Przyjmuje się, że przyczyną tego typu zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie struktur nerwowych zlokalizowanych w lewym płacie skroniowym. Problem z rozumieniem mowy w hałasie u tych dzieci głównie wynika z obniżonej precyzji analizy czasowej i kodowania zmian wysokości dźwięku, a nie problemów z koncentracją uwagi.

Zaburzenia uwagi słuchowej są w dużej mierze nabyte z powodu niewłaściwego wychowania słuchowego lub deprywacji słuchowej we wczesnym dzieciństwie. Dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej mają duże trudności w rozumieniu mowy w szumie w niekorzystnych warunkach akustycznych (w hałasie), szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób. U dzieci tych często rozpoznawane są współwystępujące zaburzenia uwagi (ADD) lub zaburzenia z nadreaktywnością (ADHD).

Zaburzenia integracji są stosunkowo rzadkie i najczęściej uwarunkowane genetycznie. Dzieci z tego podtypu mają trudności w zadaniach wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takich jak: rozumienie ze słuchu, rysowanie, pisanie i czytanie, taniec oraz wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy (m.in. odpowiedniego natężenia, intonacji, dynamiki, tempa mówienia). Przyczyną tych problemów są nieefektywne procesy wymiany między prawą i lewą półkulą mózgową w związku z niedojrzałością lub uszkodzeniem łączącego je ciała modzelowatego (spoidła wielkiego mózgu) oraz połączeń pomiędzy mózgiem i móżdżkiem.

Dla każdego dziecka z rozpoznaniem APD zespół specjalistów z firmy APD-Medical obejmujący lekarzy audiologów, logopedów, psychologów i pedagogów analizuje wyniki testów słuchowych, dane z wywiadu i obserwowany profil objawów i na tej podstawie dobiera optymalny zindywidualizowany program terapeutyczny.

Badania naukowe pokazują, że dzięki plastyczności i zdolności do zmian naszego mózgu (za pomocą ukierunkowanych strategii i wykorzystania procedur adaptacyjnych) można doprowadzić do tego, że poprawi się trwale zdolność przetwarzania bodźców słuchowych (D.G.Amen, 2010). Głównym elementem postępowania terapeutycznego wobec dzieci z APD, obok zastosowania systemów wspomagających słyszenie tzw. systemów FM jest trening słuchowy, którego celem jest poprawa tzw. wyższych funkcji słuchowych. Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy - został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Niewątpliwą zaletą Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow® jest możliwość prowadzenia treningu zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w domu wspólnie z jednym z rodziców. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanych Providerów metody Neuroflow®, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Badania pilotażowe prowadzone w ramach unijnego projektu Akademia Kariery, którego celem było wspieranie uczniów o indywidualnych, specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zapobieganie skutkom deficytów rozwojowych poprzez wczesną interwencję profilaktyczno-terapeutyczną wykazały, że program Neuroflow usprawnia rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń, poprawia ukierunkowanie i wydłużenie uwagi słuchowej, wydłuża pamięć słuchową, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie.

Share

Komentarze obsługiwane przez CComment