alphabet close up communication 256417

Zaburzenia świadomości fonologicznej obserwowane są nawet u ponad 80% dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Świadomość fonologiczna przejawia się w takich zdolnościach, jak analiza i synteza sylabowa i fonemowa (umiejętność rozłożenia i złożenia słowa na sylaby lub głoski), rozpoznawanie, porównywanie i rozróżnianie fonemów, opuszczanie, dodawanie lub zastępowanie głosek/sylab. Z kolei te umiejętności są podstawą rozwoju zdolności czytania i pisania. Przetwarzanie fonologiczne pozwala na rozumienie i interpretowanie znaczeń i treści przekazywanych w komunikacie językowym.

Badania wskazują, że istnieje silny związek pomiędzy poziomem rozwoju świadomości językowej, a tempem i jakością opanowywania umiejętności czytania i pisania. Z tego powodu ćwiczenia stymulujące rozwój systemu fonologicznego są niezwykle istotne, szczególnie u dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Mając na uwadze ogromne znaczenie przetwarzania fonologicznego w nabywaniu i rozwoju umiejętności językowych Trening Neuroflow został rozszerzony o moduł fonologiczny. Program terapeutyczny zawiera bogaty, różnorodny materiał słowny, prezentowany zarówno w ciszy, jak i na tle innych dźwięków. Moduł fonologiczny zawiera m.in.

  • Ćwiczenia rozdzielnuszne, rozwijające słuch fonemowy – ćwiczenia różnicowania opozycji fonologicznych (sylab, logotomów oraz tzw. pseudosłów, czyli wyrazów pozbawonych znaczenia)
  • Ćwiczenia percepcji słuchowej, rozwijające wrażliwość słuchową z zakresu rozpoznawania i różnicowania dźwięków, w tym dźwięków mowy – różnicowanie sekwencji tonów o różnej wysokości i długości, ćwiczenia przetwarzania w czasie dźwięków rozdzielanych coraz krótszą przerwą (ćwiczenia rozdzielczości czasowej)
  • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej (sylabowej, fonemowej, logotomowej)
  • Zagadki fonologiczne (np. usuwanie lub dodawanie sylab do słowa)
  • Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej, czyli zdolności do zapamiętywania i powtarzania sekwencji (kolejności) sylab, słów.

Głównym celem ćwiczeń fonologicznych jest usprawnienie funkcji językowych, zwłaszcza w zakresie umiejętności fonologicznych. Efektem ćwiczeń jest poszerzenie kompetencji językowych, usprawnienie pamięci słuchowej, wzmocnienie pamięci sekwencyjnej. Lepsze przetwarzanie słuchowe i językowe, zdolność poprawnego różnicowania dźwięków mowy przekładają się z kolei na udoskonalenie sprawności artykulacyjnych (wyrazistość artykulacyjna, prozodia), a także wzmocnienie zdolności komunikacyjnych.

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow – moduł fonologiczny – skierowany jest do dzieci 6-9-letnich oraz osób, które potrzebują ćwiczeń fonologicznych. Sesje odbywają się 3 razy w tygodniu (w tym jedna w weekend), czas trwania jednej sesji wynosi ok. 25 minut.

Współautorem modułu fonologicznego dla Neuroflow ATS jest logopeda mgr Zenobia Bogdanowska.

 

Share

Komentarze obsługiwane przez CComment