Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”.

Neuroflow Aktywna tablica

To rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Dla kogo?

 • szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia – wysokość dotacji 35 000,00.zł + 20% wkład własny
 • organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) – wysokość dotacji 100 000,00.zł + 20% wkład własny

Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie.

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie

 

Co można zakupić w ramach Programu Aktywna Tablica w latach 2021-2024?

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia:

 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD),
  • z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących,
  • z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD,
  • z autyzmem,
Ważne: Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację programu odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

 

Harmonogram – programu w 2021 roku

 • do 04 sierpnia 2021 – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących
 • do 10 sierpnia 2021 – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów
 • do 27 sierpnia 2021 – kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 15 października 2021 – przekazanie środków
 • do końca roku budżetowego – rozliczenie dotacji przez organ prowadzący

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

 

Więciej informacji

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica